زائرین
فتنه‌های بحران‌ساز آخرالزّمان
 
خمینی ای امام

تنظیم: محمدرضا عقیلی
دیدار خورشید بهمن

خواننده: محمد گلریز
بانگ آزادی

خواننده: محمد گلریز
هوا دلپذیر شد

اجرا: گروه دانش آموزی