زائرین
فتنه‌های بحران‌ساز آخرالزّمان
 

  نسخه چاپی


اسرار حج در کلام امام سجاد (ع)زمانى كه غسل كردى ، آیا نیت كردى
 

شبلى به حج رفته بود، و پس از انجام اعمال حج به حضور امام سید الساجدین علیه السلام مشرف شد، امام علیه السلام از وى پرسید: اى شبلى ! حج گزاردى ؟

شبلى : آرى ! با ابن رسول الله!

امام علیه السلام : زمانى كه به میقات فرود آمدى ، آیا نیت كرده اى كه جامه معصیت را از خود به در آورى و جامه طاعت بپوشى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : زمانى كه از جامه خود برهنه شدى ، آیا نیت كردى كه از ریا و نفاق برهنه شوى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : زمانى كه غسل كردى ، آیا نیت كردى كه خویشتن را از بدیها و گناه ها شست و شو دهى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آیا خویشتن را پاكیزه كردى و احرام بستى و عقد وقت حج بستى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : زمانى كه خود را پاكیزه كردى و عقد بستى ، آیا نیت كردى كه آنچه را خداوند متعال حرام كرده است ، بر خویشتن حرام كنى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : خویشتن را پاكیزه نكردى و احرام نبستى و عقد حج نبستى .

امام علیه السلام : آیا داخل میقات شدى و تلبیه گفتى ؟
شبلى : آرى .
امام علیه السلام : آنگاه كه داخل میقات شدى ، آیا نیت كردى كه به نیت زیارت داخل شوى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه كه دو ركعت نماز گزاردى ، نیت كردى كه به خداوند متعال به بهترین اعمال و بزرگترین حسنات عباد، كه نماز است تقرب جویى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه كه تلبیه گفتى ، آیا نیت كردى كه براى خداوند به هر طاعتى گویا شوى و از معصیت او، خود را باز دارى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : در میقات داخل نشدى و نماز نخواندى و تلبیه نگفتى (تلبیه یعنى لبیك گفتن)
سپس امام علیه السلام فرمود: آیا در حرم داخل شدى و كعبه را دیدى و نماز خواندى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه كه داخل حرم شدى ، آیا نیت كردى كه بر خود هرگونه عیب اهل ملت اسلام را حرام كنى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه كه به مكه رسیدى و كعبه را دیدى و دانستى كه آن خانه خداست ، آیا قصد خداوند سبحان كردى و از غیر او بریدى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : پس نه داخل مكه شدى و نه داخل حرم .
سپس امام علیه السلام فرمود: آیا طواف بیت را به جاى آوردى و اركان را مس كردى و عمل سعى را انجام دادى ؟
شبلى : آرى !

امام علیه السلام : آنگاه كه سعى كردى ، آیا نیت كردى كه از همه گریختى و به سوى خداوند فرار كنى ، و صدق این نیت را علام الغیوب شناخت ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : نه طواف بیت كردى و نه سعى به جا آوردى .
سپس امام علیه السلام فرمود: آیا در مقام ابراهیم علیه السلام وقوف كردى و در آن مقام دو ركعت نماز گزاردى ؟
شبلى : آرى !

امام علیه السلام در این هنگام صیحه اى برآورد كه نزدیك بود از دنیا مفارقت كند، سپس فرمود: آه ! آه ! كسى كه به مقام قرب رسیده و با خدا مصافحه كرده كجاست ؟ حق تعالى با آن عظمت و جلال ، مسكینى را به این مقام برساند، آیا جایز است بر او كه حرمت چنین پروردگار مهربان را ضایع كند؟ هرگز چنین نیست كه كسى با خدا مصافحه كند بعد از آن مخالفت او را جایز داند. پس از آن فرمود: آنگاه كه در مقام ابراهیم (ع ) ایستادى ، آیا نیت كردى كه بر انجام هر طاعتى بایستى ، و پشت به هر معصیت بكنى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه كه در مقام ابراهیم دو ركعت نماز گزاردى ، آیا نیت كردى كه چون نماز ابراهیم علیه السلام نماز گزارى ؟ و به نمازت ، بینى شیطان را به خاك مالیدى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : در مقام نایستادى و در آن نماز نخواندى .
پس از آن فرمود: آیا بالاى چاه زمزم بر آمدى ؟
شبلى : آرى !

امام علیه السلام : آنگاه كه بر بالاى چاه زمزم بر آمدى ، آیا نیت كردى كه بر طاعت برآمدى و چشمت را از معصیت پوشاندى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : پس بر چاه زمزم بر نیامدى و از آن ننوشیدى .
پس از آن فرمود: آیا سعى میان صفا و مروه را به جاى آوردى و در میان آن دو مشى و تردد داشتى ؟
شبلى : آرى !

امام علیه السلام : از سعى میان صفا و مروه ، آیا نیت كردى كه در میان خوف و رجایى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : پس نه سعى كردى و نه مشى و ترد بین صفا و مروه .
پس از آن فرمود: آیا از مكه خارج شدى و به منى رفتى ؟
شبلى : آرى !

امام علیه السلام : به منى رفتى ، آیا نیت كردى كه مردم را از زبان و دل و دست خود ایمن گردانى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : پس به منى نرفتى .
بعد از آن امام علیه السلام فرمود: (آیا در موقف عرفه وقوف كردى ؟ و بر جبل الرحمه برآمدى ؟ و شناختى خداوند متعال را در جبل الرحمه و جمرات خواندى ؟
شبلى : آرى !

امام علیه السلام : در موقف عرفه ، آیا معرفت حق سبحانه و تعالى و اطلاع او را بر سرائر و قلب خود شناختى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : بر جبل الرحمه كه بالا رفتى اى ، آیا نیت كردى كه خداوند هر مؤ من و مؤمنه را رحمت كند؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه به مزدلفه (مشعر) رفتى ؟ و از آن جا سنگریزه ها از زمین بركندى ؟ و به مشعر الحرام مرور كردى ؟
شبلى : آرى !

امام علیه السلام : آنگاه كه در مزدلفه مشى مى كردى و از آن سنگریزه ها بر مى كندى ، آیا نیت كردى كه هر معصیت و جهل را از خود بركنى و هر علم و عمل را در خود نشانى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : به مشعر الحرام مرور كردى ، آیا نیت كردى كه شعائر اهل تقوى و اهل خوف را شعار قلب خود قرار دهى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : در مزدلفه مشى نكردى و از آن سنگریزه ها بر نداشتى و به مشعرالحرام مرور نكردى .
پس از آن امام علیه السلام فرمود: در منى نماز گزاردى ؟ و رمى جمره كردى ؟ و حلق راءس (سر تراشیدت ) را انجام دادى ؟ و فدیه (قربانى ) خود را ذبح كردى ؟ و در مسجد خیف نماز خواندى ؟ و به مكه باز گشتى ؟ و طواف افاضه به جاى آوردى ؟
شبلى : آرى !

امام علیه السلام : آنگاه كه به منى رسید و رمى جمره ها كردى ، آیا نیت كردى كه به مطلب خود رسیدى و هرگونه حاجت تو بر آورده شده است ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه كه سر تراشیدى ، آیا نیت كردى كه از پلیدى ها پاك شدى و از هر گناه و بد عاقبتى كه بنى آدم را است به در آمدى ، مثل آن روزى شدى كه از مادر متولد شد؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه كه در مسجد خیف نماز خواندى ، آیا نیت كردى كه نترسى ، مگر از خداوند و امیدوار نباشى مگر به رحمت او؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه كه قربانى خود را ذبح كردى ، آیا نیت كردى كه طمع را سر بریدى و به ابراهیم علیه السلام به ذبح فرزندش اقتدا كردى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : آنگاه كه به مكه بازگشت كردى و طواف افاضه به جاى آوردى ، آیا نیت كردى كه افاضه (كوچ كردن ) به رحمت خدا كردى و به طاعت او بازگشت كردى و به سوى او تقرب جستى ؟
شبلى : نه .

امام علیه السلام : به منى نرسیدى و رمى جمره نكردى ، و حلق راءس انجام ندادى ، و قربانى ات را ذبح نكردى ، و در مسجد خیف نماز نگزاردى و طواف افاضه به جاى نیاوردى و به سوى خداوند تقرب نجستى ، چه است كه تو حج نكردى .
سپس شبلى از تفریط حجش به ندبه و زارى افتاد و پیوسته آداب حج مى آموخت تا سال دیگر از روى معرفت و یقین حج بگزارد.
برچسب هاحج در کلام امام سجاد(ع), اسرار حج, شبلی
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما: