مهلت شرکت در مسابقه « سوگنامه عشق » به پایان رسیده است و متعاقبا اسامی برندگان بزودی در همین صفحه اعلام خواهد شد.